Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hanteert Kimmik onderstaande algemene voorwaarden.
In deze voorwaarden wordt met Kimmik bedoeld: Kimmik ingeschreven onder nummer: 27313820 bij de kamer van koophandel te Den Haag.

Inhoud:

 • Artikelen:

  Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

  1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
  1.2 Offerte

  Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn altijd exclusief BTW tenzij anders omschreven.
  1.3 Schriftelijke bevestiging

  Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit
  nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van
  de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge
  afspraken en bedingen binden Kimmik eerst nadat deze schriftelijk door Kimmik zijn bevestigd.
  1.4 Meerdere interieur ontwerpbureaus

  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer
  wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer,onder vermelding van de namen van
  deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
  1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt

  Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de
  opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.
  naar boven

  Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

  2.1 Uitvoeren opdracht

  Kimmik zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen
  van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever
  bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte
  houden van de voortgang van de werkzaamheden.
  2.2 Verstrekken van gegevens

  De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige
  en juiste levering door Kimmik mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten)
  aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
  2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

  Indien Kimmik op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden
  opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Kimmik
  namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
  2.4 Gebruik toeleveranciers

  Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van
  het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de
  opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen
  kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de
  opdracht Kimmik volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of
  diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de
  opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met
  betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden
  jegens de opdrachtgever.
  2.5 Productie en bestelling

  Alvorens tot productie, bestelling wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste schetsen, moodboards, meubels en het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de
  opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de
  opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
  2.6 Termijn van levering

  Een door Kimmik opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve
  strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Kimmik is, ook
  bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever
  hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling
  genoemde redelijke termijn uitblijft.
  2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

  Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen
  en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Kimmik.
  2.8 Klachten

  Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de
  opdracht, of levering van meubilair en accessoires, schriftelijk aan Kimmik te worden meegedeeld.
  naar boven

  Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

  3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

  Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele
  eigendom — waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht — toe aan de
  opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie,
  dan is uitsluitend Kimmik daartoe bevoegd.
  3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

  Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
  3.3 Naamsvermelding

  Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
  3.4 Eigendom bij opdrachtnemer

  Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Kimmik tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
  naar boven

  Artikel 4 Gebruik en licentie

  4.1 Het gebruik

  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Kimmik bekend te zijn gemaakt.
  4.2 Ruimer gebruik

  De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Kimmik niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
  4.3 Wijzigingen

  Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Kimmik veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
  4.4 Eigen promotie

  Kimmik heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
  naar boven

  Artikel 5 Honorarium

  5.1 Honorarium en bijkomende kosten

  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Kimmik voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
  5.2 Honorarium voor meerwerk

  Indien Kimmik door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Kimmik gehanteerde honorariumtarieven.
  5.3 Accountantsonderzoek

  Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Kimmik na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.
  naar boven

  Artikel 6 Betaling

  6.1 Betalingsverplichting

  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Kimmik nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Kimmik gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand,deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van 113,45 euro.
  6.2 Periodieke betalingen

  Kimmik heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
  6.3 Geen korting of compensatie

  De opdrachtgever verricht de aan Kimmik verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Kimmik heeft verstrekt.
  6.4 Vervallen licentie

  Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
  naar boven

  Artikel 7 Opzegging en ontbinding overeenkomst

  7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

  Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
  7.2 Ontbinding overeenkomst door Kimmik

  Indien de overeenkomst door Kimmik wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
  7.3 Schadevergoeding

  De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Kimmik op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
  7.4 Faillissement

  Zowel Kimmik als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.
  7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

  Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
  7.6 Duurovereenkomsten

  Wanneer de werkzaamheden van Kimmik bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
  naar boven

  Artikel 8 Garanties en vrijwaringen

  8.1 Auteursrechthebbende

  Kimmik garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
  8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

  De opdrachtgever vrijwaart Kimmik of door Kimmik bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
  8.3 Verstrekte materialen en gegevens

  De opdrachtgever vrijwaart Kimmik voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

  8.4 Geleverde goederen

  Bij het inkopen en leveren van goederen gelden de voorwaarden en garanties van de desbetreffende keverancier. Als Kimmik meubilair of verlichting inkoopt wordt hierover een 10% risico-opslag over berekend.

  naar boven

  Artikel 9 Aansprakelijkheid

  9.1 Aansprakelijkheid

  Kimmik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

  b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun

  aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

  c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden of fouten van door Kimmik aangedragen derden. Deze blijven altijd zelf aansprakelijk voor hun werkzaamheden en de uitvoering daarvan.

  d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

  e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

  f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
  9.2 Beperking aansprakelijkheid

  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 45.378 euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
  9.3 Verval aansprakelijkheid

  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
  9.4 Kopieën materialen

  De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
  9.5 Bewaarplicht

  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Kimmik jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
  naar boven

  Artikel 10 Privacy

  Er zijn strenge regels voor het verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens. In de privacyverklaring lees je hoe Kimmik met persoonsgegevens en privacy omgaat.

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacyverklaring is aan die verordening getoetst.

  naar boven

  Artikel 11 Overige bepalingen

  10.1 Overdracht aan derden

  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Kimmik gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
  10.2 Vertrouwelijkheid

  Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
  10.3 Opschriften

  De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
  10.4 Nederlands recht

  Op de overeenkomst tussen Kimmik en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Kimmik en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kimmik is gevestigd.